فرازی از خطبه غدیر: مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ، أَلاَ إنَّ خَاتَمَ الأَئِمَّةِ مِنَّا الْقَائِمُ الْمَهْدِيَّ ای مردمان آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست

 

 

 

مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ، أَلاَ إنَّ خَاتَمَ الأَئِمَّةِ مِنَّا الْقَائِمُ الْمَهْدِيَّ 

ای مردمان آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست